Liittymishinnasto

1.6.2011 (ALV 0 %)

Köyliö-Säkylän Sähkö Oy noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua, jonka periaatteet Energiamarkkinavirasto on valtakunnallisesti vahvistanut.

Liittymismaksut eivät sisällä mittalaitteita. Mittalaitteitten liittymismaksuhinnasto on tämän sivun lopussa.

Pienjänniteliittymät 0,4 kV

Liittymismaksu / €
Pääsulake/A Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 A Vyöhyke 2B Vyöhyke 2C
3 x 25 18502400 *) 3120 *) 4300 *)
3 x 35 25903260 *) 4050 *)
3 x 63 45005830 *)
3 x 100 7150
3 x 160 14600
3 x 200 18500
Hyvitys yksivaiheliittymästä
1 x 257407409601160

Liittymismaksuun sisältyvän liittymän toimitusraja on maakaapeliliittymissä tontin rajalla, tai rajan läheisyydessä sijaitsevassa jakokaapissa tai vastaavassa. Ilmajohtoliittymissä toimitusraja on tontin rajan läheisyydessä (tai maaseudulla pihapiirin läheisyydessä) sijaitsevan pylvään yläpäässä. Liittymisjohto toimitusrajalta asiakkaan sähkölaitteisiin ei sisälly liittymismaksuun.

Vyöhykehinnat eivät koske vanhoja aluehinta-alueita (sekä ennen 1.7.2005 että sen jälkeen sähköistetyt alueet), joissa liittymismaksu on vyöhykkeitten 1 ja 2A hintoja korkeampi.

Vyöhyke 1
Voimassa oleva asemakaava-alue taajamissa. Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaava-alueita.

Vyöhyke 2A *)
Etäisyys liittämiskohtaan enintään 400 metriä olemassa olevasta muuntamosta.

Vyöhyke 2B *)
Etäisyys liittämiskohtaan 400 – 600 metriä olemassa olevasta muuntamosta.

Vyöhyke 2C *)
Etäisyys liittämiskohtaan 600 – 800 metriä olemassa olevasta muuntamosta.

*) Vyöhykkeet 2A, 2B ja 2C:
Ko. vyöhykkeillä maksimisulakekoon ylittävät liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Hinta on tällöin aina vähintään vastaavan alemman vyöhykehinnan suuruinen.

Muut kuin vyöhykkeisiin 1, 2A, 2B ja 2C kuuluvat alueet.
Liittymismaksu perustuu joko aluehintaan tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun ja on aina vähintään vyöhykkeen 1 tai 2A hinnan suuruinen.

PIENLIITTYMIEN LIITTYMISMAKSUT

Pienliittymässä liittymisteho voi olla enintään 500 W, esim. kaapeli-tv-vahvistimet, mittausasemat, valotaulut jne.

Liittymismaksut €

Vyöhyke1 ja 2A
450 €  (kuitenkin vähintään rakentamis- ja liittämiskustannukset).

Muut vyöhykkeet
590 € (kuitenkin vähintään rakentamis- ja liittämiskustannukset).

YKSIVAIHEISEN LIITTYMÄN MUUTTAMINEN KOLMIVAIHEISEKSI

Yksivaiheliittymän muutoksesta kolmivaiheiseksi peritään lisäliittymismaksu joka on kunkin vyöhykkeen hinnaston mukainen sulakekoon hinta vähennettynä yksivaiheliittymän hinnalla, huomioiden mahdolliset muut vyöhykkeen ehdot.

LIITTYMÄN PÄÄSULAKEKOON SUURENTAMINEN

Liittymän koon suurentamisesta liittyjän aloitteesta peritään lisäliittymismaksu joka on kunkin vyöhykkeen hinnaston mukainen uuden sulakekoon hinta vähennettynä vanhan sulakekoon hinnalla, huomioiden mahdolliset muut vyöhykkeen ehdot.

LIITTYMÄN PÄÄSULAKEKOON PIENENTÄMINEN

Asiakas voi pienentää voimassaolevaa liittymää seuraavin ehdoin:

  • Enintään 3x63A liittymillä asiakkaalla säilyy oikeus palata suuremmalle liittymälle 10 vuoden ajan. Tämä sääntö on astunut voimaan 1.1.2007 eikä se koske tätä päivämäärää ennen pääsulakekokoa vaihtaneita.
  • Yli 3x63A liittymillä palaamisoikeutta ei ole.
  • Liittymän pienennyksen yhteydessä palautuskelpoisista liittymistä ei suoriteta palautusta. Palautettava osuus suoritetaan vasta, kun liittymä puretaan tai irtisanotaan.
  • Keskijänniteverkossa ei sovelleta pienennystä, vaan liittymä irtisanotaan ja asiakas ostaa uuden pienemmän liittymän. Asiakkaalla on myös oikeus irtisanoa liittymänsä ja tilata uusi pienempi liittymä. Asiakkaan näin halutessa hänelle palautetaan vanhasta liittymästä mahdollinen palautuskelpoinen osuus ja uudesta liittymästä peritään normaali verkonhaltijan liittymismaksuhinnaston mukainen maksu.
  • Liittymän pienentämisestä peritään palvelumaksuhinnaston mukainen maksu.

Teholiittymät 0,4 kV ja keskijänniteliittymät 20 kV

Liittymismaksu / €
Vyöhyke 1 ja 2A Muut vyöhykkeet
0,4 kV:n
teholiittymät
Kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään
4010 € + 78 €/kW
Kustannusten mukaan kuitenkin vähintään
1,30 x (4010 € + 78 €/kW)
20 kV:n
teholiittymät
Kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään
8020 € + 66 €/kW
Kustannusten mukaan kuitenkin vähintään
1,30 x ( 8020 € + 66 €/kW)

20 kV:n teholiittymissä sähköntoimitus tapahtuu 20 kV:n jännitteellä. Liittyjä omistaa ja kustantaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista. Liittymän suurentamisen määräytymisperusteena on suurin mitattu tuntiteho.

LIITTYMÄN MUUTOS SULAKEPERUSTEISESTA LIITTYMÄSTÄ TEHOPERUSTEISEKSI LIITTYMÄKSI

Vyöhyke 1 ja 2A

Kun sulakeperusteinen liittymä muuttuu tehoperusteiseksi liittymäksi, on lisäliittymismaksu vähintään vanhan liittymän pääsulakekoon ja uuden tilaustehon mukaisesti määritetyn hinnan erotus vyöhyke 1 ja 2A-hinnaston mukaisesti.

Muut vyöhykkeet

Kun pääsulakeperusteinen liittymä muuttuu tehoperusteiseksi liittymäksi, lisäliittymismaksu määräytyy liittymän rakennuskustannusten perusteella. Lisäliittymismaksu on vähintään vanhan liittymän pääsulakekoon hinnan ja uuden tilaustehon mukaisesti määritetyn hinnan erotus.

LIITTYMÄN YLLÄPITOMAKSU

Liittymän ylläpitomaksua peritään sähkönkäyttöpaikoista, joihin ei toimiteta sähköä, mutta liittymä halutaan kuitenkin ylläpitää myöhempää käyttöä varten.

Ylläpitomaksu on ko. pääsulaketta vastaava yleissiirron perusmaksu. Tehosähköllä liittymän ylläpitomaksuna peritään tehosiirron perusmaksu ja laskutustehona 50 kW.

Uusissa liittymissä käyttömaksuja aletaan periä käytön alettua taikka ylläpitomaksua kolmen vuoden kuluttua liittymissopimukseen merkitystä toimitusajasta.

Pienjännite ja 20 kV:n liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia ”Liittymisehtojen LE 2005” mukaisesti. Liittymismaksut ovat vapaita arvonlisäverosta.

TUOTANNON LIITTÄMINEN

Yli 2 Megavolttiampeerin sähköntuotantolaitoksen tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostaman kokonaisuuden verkkoon liittämisessä noudatetaan samoja vyöhykehinnoitteluperiaatteita kuin kulutusta liitettäessä.

PIENIMUOTOISEN TUOTANNON LIITTÄMINEN

Pienimuotoisella sähköntuotannolla tarkoitetaan enintään 2 Megavolttiampeerin sähköntuotantolaitoksen tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostaman kokonaisuuden verkkoon liittämistä. Liittämisestä peritään kohtuullinen korvaus, joka ei ota huomioon sähköverkon vahvistamisesta aiheutuneita kustannuksia. Liittymismaksu kattaa korvauksen yksinomaan sitä palvelevan verkonosan ja laitteistojen rakentamisesta. Samaan verkonosaan liittyvän sähkönkulutuksen osalta sovelletaan edelleen liittymismaksuista ja verkkopalveluiden hinnoittelusta annettuja muita säädöksiä, joten kohteissa joissa sähkön tuotannon ohella on myös kulutusta verkonhaltija voi veloittaa liittymismaksun sähkönkulutuksen osalta.

Mittalaitteistojen (kWh-mittarien) liittymismaksut 1.6.2011 alkaen alv 0%

Hinnat € / mittaus alv 0%
Yksivaiheliittymä 25 - 35 A 100
Kolmivaiheliittymä yleis- ja kausisähkö 25 - 63 A210
Muutos yleissähköstä kausisähköön 25 - 63 A 100
Energiamittaus yli 63 A
Epäsuora mittaus, pätö- ja loisenergia
todellisten kustannusten mukaan
Tariffin muutos edelliseen100

Liittyjä voi vielä tällä hetkellä itse hankkia ja kustantaa mittalaitteiston asennuksineen. Mittalaitteiston omistaja vastaa mittalaitteiston asianmukaisuudesta ja kunnosta. Kuitenkin uuden 1.3.2009 voimaan tulleen mittalaiteasetuksen mukaan asiakkaan oikeus omaan mittariin poistuu 2013.

Erikoismittaukset ja suurjännitemittaukset:

Maksu määräytyy todellisten kustannusten mukaisesti. Erikoishinta koskee myös GPRS -tekniikalla luettavia tuntimittauskohteita.