Vaatimukset voimantuotannon liittämiseksi Köyliön-Säkylän Sähkö oy:n jakeluverkkoon

Näiden vaatimusten tarkoituksena on mahdollistaa voimalaitosten käyttö Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n jakeluverkossa siten, ettei siitä aiheudu häiriötä jakeluverkolle ja sen välityksellä muille sähkönkäyttäjille tai vaaraa jakeluverkossa työskenteleville henkilöille.

Voimalaitoksen on täytettävä seuraavat ehdot:

  1. Generaattorilaitteiston verkkoon kytkeminen saa aiheuttaa enintään 4 %:n suuruisen jännitemuutoksen.
  2. Yli 300 kVA tehoiset voimalaitokset tai samaan verkonosaan liittyvät voimalaitosryhmät tulee liittää keskijänniteverkkoon.
  3. Yli 1000 kVA tehoiset voimalaitokset tai samaan verkonosaan liittyvät voimalaitosryhmät on kytkettävä suoraan Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n 110/20 kV sähköasemaan, vain ao. sähköntuottajan käytössä olevaan 20 kV johtolähtöön. Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n yleiseen pien- tai keskijännitejakeluverkkoon voimalaitosta ei voi liittää.
  4. Voimalaitoksen tuottaman sähkön tulee täyttää yleiseen jakeluun tarkoitettujen sähkön laatu- ja yhteensopivuusnormien asettamat sekä alan suositusten mukaiset vaatimukset.
  5. Liittymispisteen sähköistä jäykkyyttä kuvaavan oikosulkutehon on oltava vähintään 25-kertainen generaattorilaitteiston nimellistehoon verrattuna. Jos generaattorilaitteiston käynnistysvirtasysäys on nimellisvirtaa suurempi, kasvaa vastaavasti liittymispisteen jäykkyysvaatimus.
  6. Generaattorilaitteisto on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät laitteiston tai tuotantolaitteiston syöttämän saarekkeen irti yleisestä verkosta, jos verkkosyöttö katkeaa tai jännite tai taajuus laitteiston liitäntänavoissa poikkeaa normaaliverkon ilmoitetuista arvoista.
  7. Generaattorilaitteisto ei saa kytkeytyä yleiseen jakeluverkkoon, ellei jakeluverkon jännite ja taajuus pysy vaadittujen suojalaitteiden asettelurajojen sisäpuolella. Tuotantolaitos ei saa jäädä syöttämään Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n jakeluverkkoa, kun verkkoa ei syötetä muualta. Verkon uudelleen syöttäminen on voitava aloittaa ilman asiakkaan tuotantolaitteistoon kohdistuvia toimenpiteitä. Erottaminen on tarpeen myös jakeluverkon työturvallisuuden varmistamiseksi ja sen vuoksi, että pienvoimalaitteiston sähkölaitteilla ei yleensä pystytä estämään verkkoon liitetylle sähkölaitteille vaarallisten jännite- ja taajuuspoikkeamien syntymistä silloin, kun tuotantolaitteisto jää yksinään syöttämään verkkoa.

Sähköntuotannon käyttösopimuksen voit lukea ja tulostaa tästä dokumentista.

Mikrotuotannon liittäminen

Mikrotuotannon liittäminen verkkoon on kerrottu aurinkosähköpakettien yhteydessä.

20160810_151423

img_2437